Nieruchomości Wielkopolski - Witamy! 608 635 020

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

    
Obowiązek informacyjny

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), 
informujemy o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Nieruchomości Wielkopolski- Pośrednictwo sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu (61-869) przy ul. Garbary 53, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154474, NIP: 778-14-06-998, 
adres e-mail: biuro@nieruchomosciwielkopolski.pl, tel. +48 61 66 44 888.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Pani/Pana próśb
kierowanych do nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

- spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe wynikające:

-  z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do: wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz zabezpieczenia 
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z tą umową na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody,

- spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia 
obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy spółki,  firma księgowa oraz dostawcy 
usług informatycznych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty,
zawarcie i wykonanie umowy.
7. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

...